Expertise

Gespecialiseerde zorg op maat is onze grootste troef

Team

Over ons

Ik ben Els Desomer, studeerde af eind juni 2013 als Master in de Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ik deed gedurende enkele jaren reeds ervaring op als logopediste in o.a. ziekenhuis en een zelfstandige (groeps)praktijk. Hierdoor ben ik reeds bekend met de diagnostiek en behandeling van verschillende stoornissen zowel bij jong als oud. In 2016-2017 specialiseerde ik me in leerstoornissen. Ik volgde een postgraduaat aan de Artevelde Hogeschool te Gent.

Onder het motto ‘levenslang leren’ blijf ik me uiteraard elk jaar bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten op logopedische gebied. Zo volg ik jaarlijks enkele interessante studiedagen en vormingen. Ik verdiepte me in de oromyofunctionele stoornissen (o.a. slik-en articulatiestoornissen ten gevolge van een foutieve tongligging en krachtsverdeling) via de extra opleiding OMFT van Peter Helderop. In 2016 startte ik met het tweejarig durende Postgraduaat Leerstoornissen om me te specialiseren in de diagnostiek en behandeling van kinderen én jongvolwassenen met dyslexie, dysorthografie en dyscalculie en alle comorbide stoornissen die ermee gepaard gaan.

Ik hecht veel belang aan een zorgvuldige afstemming van de kwalitatieve therapieën aan de noden van de patiënt en zijn omgeving en hanteer hierbij een holistisch perspectief. Multidisciplinair contact is daarom voor mij in het kader van de patiënt onontbeerlijk voor een perfect afgestemde zorg.

Mijn grootste troeven naast het logopedisch werk zijn mijn sociale, flexibele, creatieve en positieve ingesteldheid.

Ik ben Jorina Stroo, in 2016 studeerde ik af als bachelor in de orthopedagogie en in 2019 als bachelor in de logopedie.

Doorheen de jaren kreeg ik de kans om ervaring op te doen in een revalidatiecentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een therapeutisch kinderdagverblijf, een ziekenhuis en een zelfstandige praktijk. Door al deze ervaringen ontdekte ik waar mijn grootste interesses en passies lagen. In het ziekenhuis leerde ik personen kennen met neurogene communicatiestoornissen en dysfagie. In 2020 startte ik de postgraduaatopleiding ‘Neurogene communicatiestoornissen’ aan de Artevelde Hogeschool. Ondertussen ben ik met glans geslaagd als ‘neurologopediste’. Het is mijn ambitie om personen en families die met neurogene communicatieproblematiek geconfronteerd worden zo goed mogelijk te begeleiden.

In het najaar van 2022 volgde ik een opleiding mimetherapie. Mimetherapie is een behandeling voor perifere aangezichtsverlamming.
Ik combineer mijn job als logopediste met een job als opvoedster bij dove en slechthorende kinderen en kinderen met STOS.

Ik ben Sarah Van Sieleghem.In 2019 studeerde ik met grote onderscheiding af als bachelor in de logopedie aan de VIVES hogeschool in Brugge en in 2022 behaalde ik eveneens met grote onderscheiding het masterdiploma logopedie aan de universiteit van Gent.

Tijdens mijn stages maakte ik kennis met verschillende doelgroepen zoals personen met een niet- aangeboren hersenletsel, anderstalige nieuwkomers, jongeren met een verstandelijke beperking en kinderen en jongeren met leer- en taalproblemen. Ik raakte geboeid door de behandeling van kinderen met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen. Taal in een meertalige context en de interactie tussen de verschillende talen die kinderen leren, vind ik bijzonder interessant. Rond dit topic volgde ik al enkele bijscholingen. In de toekomst wil ik mij hierin zeker verder specialiseren. Die interesse trok zich door naar mijn vrije tijd. Ik engageerde mij voor het geven van zomerscholen en –kampen bij anderstalige kinderen en jongeren (o.a. vzw Roeland, Samen Zomeren Brugge en Zomerschool Gent).

Ik combineer mijn job bij De Vaart met een job als logopediste in het buitengewoon basisonderwijs
voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een ernstige spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis. De combinatie tussen het werk in de praktijk en op school zorgt voor een fijne afwisseling.

Ik ben Riet Dumoulin. In 2017 studeerde ik af als bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent. De voorbije jaren werkte ik als zelfstandig logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk en als zorgleerkracht op een lagere school in Oost-Vlaanderen. Ik ontdekte mijn interesses en vulde mijn kennis aan door bijscholingen en opleidingen te blijven volgen. Zowel diagnostiek, behandeling en opvolging van verschillende stoornissen bij jong en oud kwamen de afgelopen jaren aan bod. De grotere interesse voor orofaciale myofunctionele stoornissen zette mij ertoe aan om me hierin te verdiepen. De basisopleiding en verdiepende opleiding OMFT van Peter Helderop volgde ik met succes. Daarnaast ben ik geboeid door de behandeling van kinderen en jongeren met een leerstoornis, taalstoornis, spraakstoornis en articulatiemoeilijkheden. Een aanpak op maat van de cliënt vind ik een must. Graag ga ik samen met alle betrokken partijen op zoek naar de gepaste doelstellingen, verwachtingen en persoonlijke therapie. Overleg en transparante communicatie zijn waarden die ik prioriteit vind in een therapeut-cliëntrelatie. Ik combineer mijn job bij de Vaart met werken, als logopediste, in het multidisciplinair centrum Tordale te Torhout. Tordale is een voorziening voor jongeren en volwassen met (vermoeden van) mentale beperking, autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele moeilijkheden. Deze beide jobs zijn een ideale afwisseling. Als er nog wat tijd over is, vind je mij terug in het zwembad, in mijn muzikale bubbel of in de natuur.
wie kunnen we helpen

Doelgroepen

Kinderen

Volwassenen

Dyslexie - dysorthografie - dyscalculie

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge van een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Articulatiestoornissen

Het is belangrijk een verschil te maken tussen fonetische en fonologische articulatiestoornissen. Bij dit eerste kan een letter niet uitgesproken worden en wordt ze consistent weggelaten of vervangen door een andere letter. Bij de fonologische problemen worden één of meerdere letters afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen in het woord vervangen door een andere letter. Belangrijk is rekening te houden met de normale spraakontwikkeling. Niet alle letters moeten van bij het begin gekend zijn.

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling.

Stemstoornissen

Een dysfunctie van de larynx en/of de stemplooien. Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling. Het is normaal dat iemand wel eens hees is gedurende enkele dagen, maar duurt de heesheid langer dan twee à drie weken, dan is ingrijpen gewenst.

Taalstoornissen

 • Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, ...

 • Taalstoornissen bij dementie

Bij dementie (ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie) en bepaalde ouderdomsziekten wordt naast het geheugen ook het taalvermogen aangetast.

Spraakstoornissen

Spraakstoornissen kunnen optreden bij diverse aandoeningen. Hieronder specifiëren we de verschillende modaliteiten voor de verschillende spraakstoornissen.

 • Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld na craniaal trauma, CVA, tumor, …). Hierdoor kan de spraakverstaanbaarheid verminderd zijn. Er kunnen problemen optreden bij ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en prosodie. De ernst varieert van een lichte vorm (die voor de omgeving weinig merkbaar is) tot een anartrie (geen functionele spraak). Het taalvermogen van een persoon met dysartrie is intact.

 • Dysglossie

Met dysglossie wordt verwezen naar een articulatiestoornis ten gevolge van een structurele anomalie van de perifere articulatie-organen d.w.z. een afwijking ter hoogte van neus-,keel-en/of neusholte, waardoor de spraak negatief beïnvloed wordt.

 • Enkelvoudige/meervoudige articulatiestoornis

We spreken van enkelvoudige articulatiestoornissen als slechts één enkele letter niet of verkeerd uitgesproken wordt. Meervoudige articulatiestoornissen betreffen een combinatie van letters. Een specifieke vorm van articulatiestoornissen is het lispelen. Dit hangt echter vaak samen met een verkeerde tongplaatsing en een verkeerd slikpatroon. We noemen dit een myofunctionele stoornis.

Jongvolwassenen kunnen doorverwezen worden voor logopedie omdat ze via hun opleiding een perfecte uitspraak nodig hebben voor hun latere beroepsuitoefening (o.a. leerkrachten, logopedisten, …).

Slikstoornissen

Een slikstoornis (i.e., dysfagie) kan optreden op niveau van de orale fase, de faryngale fase of de oesofagale fase. Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (zoals MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van gebruikte spieren bij het slikken voor problemen zorgen. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat, soms in die mate dat het eten per os bedreigd wordt of dat er sprake is van een aspiratierisico.

Stemstoornissen

 • Stemstoornis

Een dysfunctie van de larynx en/of de stemplooien. Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling. Het is normaal dat iemand wel eens hees is gedurende enkele dagen, maar duurt de heesheid langer dan twee à drie weken, dan is ingrijpen gewenst.

 • Laryngectomie

Omwille van een carcinoma in en rond het gebied van de stemplooien, is het mogelijk dat het strottenhoofd samen met de stemplooien en het strotklepje verwijderd worden. Spreken met de normale stem wordt dan onmogelijk. Ook de normale ademhaling via de neus, mond en luchtpijp is niet meer mogelijk. De nieuwe ademweg loopt via een opening in de hals (tracheostoma), waarin de luchtpijp is vastgehecht. Spreken gebeurt via  een spraakknopje of een tracheo-oesofagale prothese. Deze prothese maakt een verbinding tussen de luchtpijp en het bovenste deel van de slokdarm. Bij het uitademen en gelijktijdig afsluiten van de stoma ontstaat een luchtstroom die doorheen de prothese (buisvormig) loopt en de slokdarmmond aan het trillen brengt. Hierdoor ontstaat een geluid: slokdarmspraak.  Omdat de slokdarmmond minder precies en regelmatig trilt zoals de stemplooien, klinkt de nieuwe stem lager en ruwer.

De tracheo-oesofagale prothese is zodanig ontworpen dat er wel lucht vanuit de luchtpijp in de slokdarm kan, maar geen voedsel vanuit de slokdarm naar de luchtpijp.

BRON: VVL (voor meer info: www.vvl.be)

Werkwijze

Hoe gaan we te werk

Stap 1: Het intakegesprek

Wie zich aanmeldt in de logopediepraktijk zal eerst uitgenodigd worden voor een gesprek: het intakegesprek. In dit gesprek vindt de kennismaking plaats en wordt de hulpvraag besproken. De logopedist zal daarnaast ook specifieke vragen stellen om de hulpvraag in een zo gedetailleerd mogelijk kader te schetsen. Dit is het anamnesegesprek. Op basis van de gegevens verkregen via het intake-en het anamnesegesprek selecteert de logopediste zorgvuldig de juiste testen om een eventuele diagnose te stellen. Om terugbetaling te genieten, heeft u  een voorschrift voor het logopedisch onderzoek nodig.

Stap 2: Een voorschrift voor het logopedisch onderzoek

Het voorschrift voor het logopedisch onderzoek moet voorgeschreven worden door een huisarts of een geneesheer-specialist. De geneesheer-specialist is afhankelijk van de aard van de stoornis. In de meeste gevallen is dit een neus-keel-oorspecialist, een neuroloog, neuropsychiater of een pediater.

Stap 3: Het logopedisch onderzoek en het bilan

Pas wanneer u een voorschrift heeft, kan het logopedisch onderzoek uitgevoerd worden. Op basis van de bekomen resultaten, maakt de logopediste een kwalitatief bilan op. Met dit logopedisch bilan dient u zich terug aan te melden bij de geneesheer-specialist voor het voorschrift voor de logopedische behandeling. Let op: een huisarts is niet bevoegd als voorschrijver van de logopedische behandeling.

Stap 4: Het voorschrift voor de logopedische behandeling

Indien blijkt uit het bilan dat logopedische revalidatie aangewezen is, zal de geneesheer-specialist hiervoor het voorschrift opstellen. Dit voorschrift bevat de stoornis en het volume van de behandeling meestal voor een jaar. Eens u het voorschrift voor de logopedische behandeling heeft,  neemt u opnieuw contact op met de logopediste en zij zorgt ervoor dat de aanvraag kan gedaan worden bij het ziekenfonds.

Stap 5: Aanvraag terugbetaling bij het ziekenfonds

De logopediste stuurt het voorschrift voor het logopedisch bilan en de logopedische revalidatie en het  logopedisch bilan, samen met het aanvraagformulier voor logopedische revalidatie op naar het ziekenfonds. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van een handtekening van de rechthebbende (of ouder/voogd) en een kleversbriefje van het ziekenfonds. Deze drie formulieren zijn bestemd voor de adviserend-geneesheer van het ziekenfonds. De al dan niet gunstige beslissing van de adviserend-geneesheer wordt enkele weken later opgestuurd naar zowel u als de logopediste.

Van zodra er een goedkeuring is, kan de logopedische behandeling van start gaan.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor therapie via een gewone aanvraag (de verplichte verzekering), kan er meestal een aanvraag ingediend worden via de aanvullende verzekering. Het terugbetaalde bedrag en het aantal therapieënverschilt van mutualiteit tot mutualiteit.

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Honoraria

Prestatie
Honorarium
Je bent gewoon verzekerd
Je hebt verhoogde tegemoetkoming
  
Terugbetaling
Remgeld
Terugbetaling
Remgeld
Aanvangsbilan (opstart) Per halfuur42,7535,257,5039,753,00
Evolutiebilan (verlenging)60,3149,1111,0055,814,50
Individuele zitting – 30 minutenOp school34,91*28,916,0032,922,00
Buiten school36,1430,645,5034,142,00
Individuele zitting – 60 minuten72,5861,5811,0068,084,50
*excl. €1,5 – €3 verplaatsingskost (afhankelijk van de afstand)

Maak een afspraak of stuur ons uw vraag

Wenst u een afspraak te maken of heeft u een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren via dit formulier.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Ondernemingsnummer

  BE0781.944.417

  Beroepsvereniging

  Vlaamse Vereniging voor Logopedisten